Upozornění

Provozovatel upozorňuje uživatele, že neposkytuje garanci za poskytované tipy, a to s ohledem na vyšší moc a okolnosti na něm nezávislé. Provozovatele negarantuje správnost zveřejňovaných tipů.

Uživatel bere na vědomí, že servis sázkového poradenství má pouze informativní charakter. Na každém uživateli je se rozhodnout, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv, v jaké výši učiní svou sázku.

Provozovatel apeluje na uživatele sázkového poradenství, aby nepodstupovali nepřiměřená finanční rizika neodpovídající jejich majetkovým poměrům. Sázení je zejména zábavou, nikoli prostředkem k získání vysněných astronomických výher. Uživatelům se doporučuje, aby se zajímali o sport a byli tak schopni si sami učinit úsudek, kdo má větší šanci vyhrát a jak může zápas dopadnout. Pokud nebude uživatel schopen ovládat své chování již na začátku, nechť přestane sázet.

Zájemce, který chce dostávat prémiové tipy s časovým předstihem, se musí zaregistrovat a splňovat další z níže stanovených podmínek, včetně úhrady příslušné částky.

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a registrovaných uživatelů související s poskytováním zpoplatněných služeb sázkového poradenství - tipů na vybrané sportovní zápasy (dále jen „tipy“).


Registrace

Zaregistrovat se může pouze osoba, která dosáhla 18 let věku a má plnou způsobilost k právním úkonům.

Rozhodnutí, zda se zaregistrovat a mít tak možnost v plném rozsahu využívat provozovatelem poskytovaných služeb, je na úvaze samotného zájemce.

Registrace se provádí odesláním řádně vyplněného registračního formuláře prostřednictvím internetových stránek.

Zájemce odesláním registrace potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a instrukcemi provozovatele zveřejněnými na internetových stránkách, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zejména neúplné registrace, duplicitní registrace, registrace se zjevně smyšlenými nebo zkreslenými údaji, případně registrace osob, u kterých bylo v minulosti zjištěno zneužití služby sázkového poradenství.

Registrací souhlasíte se zařazením emailové adresy do databáze a zároveň souhlasíte se zasíláním pošty z naší adresy.

Pokud nesouhlasíte se zasíláním novinek do Vaší emailové schránky, pošlete zprávu na emailovou adresu premium@vojtovosazeni.cz, ve které uvedete svojí emailovou adresu, kterou chcete vyřadit a vyjádříte nesouhlas se zasíláním pošty. My Vaši adresu z naší databáze vyřadíme a přestaneme Vám zasílat emaily.

Práva a povinnosti

Uživatel nesmí poskytovat tipy třetím osobám. V opačném případě bude jeho jednání považováno za zvlášť závažné porušení pravidel a bude důvodem pro okamžité zrušení registrace ze strany provozovatele bez jakékoliv finanční náhrady. Dále bude uživatel nucen provozovateli uhradit pokutu a všechny ušlé zisky, které svým jednáním způsobil. Jakákoliv komunikace za účelem přeprodeje, nebo přeposílání tipů bude taktéž považována za porušení podmínek nezávisle na tom, zda-li k přeprodeji nebo přeposílání tipů skutečně dojde.

Provozovatel je povinen poskytovat uživateli, který si řádně předplatil prémiové tipy, konkrétní tipy.

Placený tip nalezne uživatel v sekci premium. 

Předplatitel může odstoupit od smlouvy dříve, něz se mu  zpřístupní sekce premium. Po odebrání prvního prémiového tipu již nemá nárok. Pokud si předplatitel rozmyslel využívání služby po odeslání příspěvku, neprodleně kontaktuje e-mail provozovatele: premium@vojtovosazeni.cz

Reklamace

Případné reklamace je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu provozovatele: premium@vojtovosazeni.cz

Reklamaci je provozovatel povinen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel následně vyrozumí uživatele o způsobu vyřízení reklamace. 

Nesprávnost poskytnutých tipů nelze s ohledem na charakter činnosti reklamovat. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou využitím jakýchkoli informací na internetových stránkách nebo údajů zasílaných uživatelům v rámci předplacené služby sázkového poradenství. Vulgární výrazy urážející pracovníky portálu mohou být potrestány odebráním členství (bez nároku na vrácení registračního poplatku). Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost systému a webu, bezchybný provoz a zabezpečení systému. V případě jakýchkoliv poruch učiní neprodleně vše potřebné k obnovení provozu.

Zrušení registrace

Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení své registrace ve zvláštní sekci na internetových stránkách, popřípadě formou žádosti zaslané provozovateli na e-mail: premium@vojtovosazeni.cz. Zrušení registrace není zpoplatněno.

Uživatel, který bez dalšího neuhradí službu sázkového poradenství na další období, zůstává nadále registrován. Po provedení platby dle aktuálního ceníku, vzniká takovému uživateli opět právo čerpat služby sázkového poradenství.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registrovaný účet uživateli, který porušuje tyto obchodní podmínky, nehradí včas a řádně za objednané služby, zneužívá poskytované informace, popřípadě jedná v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Zrušením registrace nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků. V případě, že registrace bude ze strany uživatele zrušena z důvodu opakované nefunkčnosti systému provozovatele, má uživatel nárok na vrácení zaplaceného poplatku za dosud neposkytnuté služby, poměrně dle poskytnutého množství tipů v daném období.

Ochrana osobních údajů

Uživatel dále souhlasí s poskytnutím své e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem realizace komunikace při předávání tipů. Současně souhlasí s tím, že obsah komunikace, včetně osobních údajů, mohou být provozovatelem zaznamenávány a uchovány po dobu trvání registrace a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou. Po uplynutí registrace je provozovatel oprávněn záznam užít pouze za účelem ochrany svých práv vyplývajících ze vztahu mezi ním a uživatelem, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti provozovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015

Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách.

Klient bude o změnách obchodních podmínek vyrozuměn neprodleně na registrovaný email. V případě nesouhlasu uživatele s novým zněním obchodních podmínek je tento oprávněn požádat o zrušení registrace.
 

Provozovatel

Portál vojtovosazeni.cz nabízí tipy na sportovní zápasy.
Provozovatelem portálu je australská společnost 24HRS TIPS PTY LTD

  Sleduj můj Facebook